DELTAGERBETINGELSER

1.            CEWE Norge, med hovedkontor i Oslo i Norge, heretter kalt CEWE, arrangerer konkurransen i samarbeid med Norsk Herpetologisk Forening. Det endelige valget av vinnermotivene foretas av en jury.

 

 2.            Fysiske personer som har fylt 18 år, kan delta i konkurransen. Konkurransen begrenses ikke til kunder av arrangøren, og det er ikke nødvendig å kjøpe en vare eller tjeneste for å kunne delta. Dersom en deltaker er begrenset i sin juridiske kapasitet, er det nødvendig med samtykke fra vedkommendes juridiske representant. Alle personer som utarbeider og iverksetter konkurransen, samt ansatte hos CEWE og disses slektninger, har ikke lov til å delta i konkurransen. Arrangøren forbeholder seg retten til etter eget forgodtbefinnende å utelukke personer fra å delta i konkurransen når det finnes gode grunner til dette, for eksempel:

  1. brudd på disse konkurransebetingelsene
  2. illojale handlinger

3.3  manipulasjon for å øke vinnersjansen eller tilsvarende fordeler

3.4  feilaktige eller villedende opplysninger i forbindelse med registrering eller innsending av bilder

3.            Opptil 50 bilder som deltakerne har tatt selv, og som deltakerne har uinnskrenket opphavs- og bruksrett til og med motiver som ikke strider mot bestemmelsene i opphavslandet, rettslige bestemmelser i Den europeiske union eller personvernet, kan lastes opp. Det er bare mulig å delta online via nettsidene til konkurransen. Innsendinger per post eller på andre måter kommer ikke i betraktning.

 

4.            Hver deltaker kan administrere sine opplastede bilder, samt opplysninger og beskrivelse av bildene via sin personlige brukerkonto. Bildene må ha en størrelse på minst 1920 x 1080 piksler og en filstørrelse på maksimalt 22 megabyte (MB) ved opplasting. Bare JPEG-filformat er tillatt. I tillegg må det være en versjon i originalstørrelse av hvert bilde som lastes opp, som arrangøren kan be deltakeren om i tilfelle bildet skal offentliggjøres i utstillinger eller inkluderes i trykte medier som en del av markedsføringsaktivitetene som er beskrevet under.
 

5.            Arrangøren av konkurransen forbeholder seg retten til å slette bildebidrag som avviker grovt fra de spesifiserte temaene. Deltakeren varsles ikke om at bilder er slettet.

6. CEWE og Norsk Herpetologisk Forening forbeholder seg retten til å publisere bilder fra konkurransen. Dette gjøres utelukkende i sammenheng med denne konkurransen eller framtidige konkurranser – og i den følgende kommunikasjonen deltakeren har tatt del i. Dette omfatter muligheten til publisering, kopiering, avbildning og distribusjon for egenreklame og presentasjon av CEWE eller Norsk Herpotologisk Forening i sammenheng med fotokonkurransen

Denne tillatelsen inneholder bruken av innleverte bilder for alle mediakanaler, print og digitalt, samt utstillinger

  1. presentasjon på utstillinger,
  2. auksjon av utstilte arbeider for et godt formål,

6.3  publisering på Internett og i sosiale medier (eventuelt inklusive tilpasning til formatet på den spesifikke kanalen, f.eks. Facebook, Instagram eller Snapchat),

6.4  inkludering i andre publikasjoner, også publisering av tredjepart i presserapporter, samt

6.5  presentasjon av resultatene fra CEWE-fotokonkurranser.

For kommersiell bruk som går ut over dette, kreves et spesielt samtykke av deltakeren.

7.             Med deltakelsen bekrefter deltakeren at han/hun har opphavsrett til de opplastede bildene, og dermed har ubegrensede bruksrettigheter til bildet. Deltakeren bekrefter videre at bildene som han eller hun har lastet opp, ikke er heftet med rettigheter fra tredjepart. Spesielt at alle gjenkjennbare, avbildede personer er innforstått med angitt bruk og at opphavsretten til tredjepart ikke overtredes på grunn av denne bruken. Deltakeren fritar CEWE og Norsk Herpetologiske Forening ovenfor eventuelle krav fra tredjepart.

 

8.            I forbindelse med at arrangøren publiserer innsendte bilder, brukes alltid deltakerens fulle navn som opphavsperson.
 

9.         Deltakeren forsikrer at innholdet i de overførte bildefilene ikke bryter de gjeldende forbudsstandardene, spesielt mot forskriftene om spredning av barnepornografi. Bidrag som viser lovbrudd, voldsforherligelse, pornografi, rasisme eller andre lovbrudd, eller som er utformet for å manipulere konkurransen, vil bli fjernet av arrangøren. Deltakeren varsles ikke om at bilder er slettet.
 

10.         Publisering av bilder i henhold til publiseringsbetingelsene gjøres uten honorar. Premiene og/eller gavekortene som arrangøren viser på siden "Premier", utbetales ikke i kontanter og kan ikke byttes. Det er heller ikke mulig å overføre premiene til tredjepart. Deltakeren skal ikke merke bilder som er lastet opp, ved hjelp av rammer, vannmerker eller stempler. CEWE forbeholder seg retten til å utelukke og slette manipulerte bilder fra konkurransen. Deltakeren informeres ikke om dette.
 

11.         Deltakeren kan til enhver tid trekke bildene fra konkurransen ved å slette de aktuelle bildene via den personlige brukerkontoen. Dette gjelder ikke bilder som presenteres på siden "Vinner" etter vurderingen.
 

12.         Med opplasting av bildene sier deltakeren seg innforstått med deltakerbetingelsene.

 

13.         Salvatorisk klausul: Dersom en bestemmelse i disse konkurransebetingelsene er eller blir helt eller delvis uvirksom, vil ikke dette berøre disse konkurransebetingelsene for øvrig. I stedet for den uvirksomme bestemmelsen, vil da den juridisk tillatte reguleringen gjelde, som i mening og formål ligger nærmest den uvirksomme bestemmelsen. Det samme gjelder i tilfelle det foreligger et reguleringshull i disse konkurransebetingelsene.

 

Partner
  • Norsk Herpetologisk Forening
  • Wonders of Cold Blood
  • Reptilutstyr
  • CEWE Japan Photo
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description